Sportovní středisko

Od 1. 1. 2018 je Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice, z. s. zařazen mezi sportovní střediska Českého atletického svazu pro období 2017 – 2020.

Sportovní středisko vyvíjí svoji činnost u příslušného atletického oddílu/klubu. Atletický oddíl/klub uzavírá smlouvu
o činnosti SpS, na jejímž základě obdrží finanční příspěvek odpovídající výkonnosti (posuzované s použitím kritérií), podle které jsou střediska zařazována do tří pásem finanční podpory.

Všeobecná ustanovení
1. Sportovní střediska (dále jen SpS) jsou základním článkem péče o sportovně talentovanou mládež v České republice.
2. U mládeže zařazené do SpS se zejména rozvíjí všeobecné pohybové schopnosti a nacvičují základní atletické dovednosti. Činnost SpS je zaměřena tak, aby děti získaly pozitivní vztah k atletice, trénování, závodění a získaly přiměřenou výkonnost.
3. SpS připravují atlety na přechod do Sportovních center mládeže (SCM), sportovních gymnázií (SG) a ke sportovní reprezentaci.
4. Podpora programu od MŠMT je určena:
a) na sportovní přípravu talentů věkové kategorie 10 – 15 let. Podporu sportovní činnosti lze také realizovat ve spolupráci s řediteli základních škol s využitím potenciálu těchto zařízení,
b) na doplnění základní pohybové přípravy dětí od 6 do 9 let, ve atletických oddílech/klubech, které jsou zařazeny do systému.
5. SpS zřizuje Český atletický svaz (dále jen ČAS) s ohledem na svazovou koncepci v oblasti péče o sportovně talentovanou mládež pro věkovou kategorii 6 až 15 let.

Vedoucí trenér SpS Kopřivnice: Mgr. Jana Feilhauerová

Aktuality Sportovní střediska

Facebook
AK EZ Kopřivnice